Offertespecificatie per dienst

Algemene zaken

 • Kenter verzorgt werkzaamheden met betrekking tot projectmanagement, waaronder engineering, voorbereiding van het project, planning & coördinatie, eventueel afstemming met de netbeheerder en opmaken en aanleveren van projectdocumentatie.
 • Bij het uitvoeren van de overeenkomst verwerkt Kenter gegevens volgens het Privacy statement. (kenter.nu/privacy-statement).

Eenmalige kosten/werkzaamheden

Het bouwkundig deel is geschikt voor:

 • het onderbrengen van een MS-schakelinstallatie of de schakelinstallatie van de netbeheerder;
 • het onderbrengen van een MS-transformator (belastbaar tot 80%).

Uitgangspunt hierbij is dat de netbeheerder:

 • geen distributieautomatisering vereist (tenzij specifiek benoemd in de aanbieding).

Het bouwkundig deel voldoet aan de eisen van uw netbeheerder en is voorzien van:

 • de componenten van uw netbeheerder, zoals de MS-schakelinstallatie en meettransformatoren;
 • groepenkast met hoofdschakelaar en aardlekautomaten, conform het programma van eisen van uw netbeheerder;
 • verlichting, wandcontactdozen;
 • ringaarde, aangesloten op het transformator sterpunt, deuren, rooster en vreemd geleidende delen;
 • deuren en roosters, voorzien van eurocilinders volgens het Kenter sleutelplan;
 • LS-inrichting zoals beschreven in de aanbieding;
 • transformator met het vermogen dat genoemd is in de aanbieding.

De LS-inrichting is geschikt voor het bouwkundig deel en transformatorvermogen zoals genoemd in de aanbieding en is voorzien van:

 • Vermogensautomaat, initieel ingesteld o.b.v. belastbaarheid van de transformator.
 • Optioneel heeft de verdeler een mogelijkheid om:
  • patroonlastscheiders te plaatsen (met een breedte van 100mm) of
  • kabels die de hoofdverdeler voeden direct aan te sluiten onder je vermogensautomaat.

Kenter verzorgt de fundering voor uw station. Deze fundering kan bestaan uit een fundatie op palen of een zandbedfundatie. Het type fundatie is afhankelijk van de bodemgesteldheid op de locatie.

Wij voeren de volgende werkzaamheden uit:

 • Schouwing op locatie om te beoordelen of een fundering op staal gerealiseerd kan worden.
 • Ontgraven bouwput.
 • Aanbrengen verdicht zandbed of voorboren en plaatsen van funderingspalen.

Bij paalfundatie:

 • Funderingspalen op juiste diepte brengen d.m.v. hoogfrequent trillen.
 • Op de juiste hoogte waterpas uitvlakken van de funderingspalen.
 • Aanvullen van de bouwput met grond, tot de hoogte van de funderingspalen.

Door deze werkwijze is de invloed op de omgeving minimaal en beperken we mogelijke overlast.

Wij slaan een aardelektrode in de grond die een aardverspreidingsweerstand moet hebben van maximaal 2 Ohm. Deze wordt aangesloten op de aardrail in de MS-ruimte. Uitgangspunt is dat dit kan worden gerealiseerd met maximaal 1x20m aardelektroden. Als de juiste waarde hiermee niet wordt bereikt, dan worden de meerkosten verrekend op basis van nacalculatie.

Wij leveren een MS-transformator. De specificaties zijn op te vragen bij uw contactpersoon binnen Kenter.

Een netbeheerder stelt de aansluiting in bedrijf. De datum voor de inbedrijfstelling stemmen wij af met u en de netbeheerder. Wij gaan uit van maximaal 4 uur op locatie. Eventuele extra uren worden verrekend op basis van nacalculatie.

In samenspraak met de netbeheerder voeren wij enkele controles uit tijdens de inbedrijfstelling, waaronder:

 • Spanning aan de secundaire zijde van de transformator.
 • Het draaiveld.

Beveiligingsinstellingen van de laagspanningsvermogensautomaat.

Kenter geeft bouwkundig advies over de MS-ruimte en verzorgt de basisinrichting die deze ruimte geschikt maakt voor de MS-installatie. Voor de inrichting voeren wij de volgende werkzaamheden uit:

 • Leveren en aanbrengen van een complete aardingsinstallatie (ringaarding).
 • Deze monteren we tegen de zijwanden van de ruimte en koppelen we met de metalen delen/componenten in de ruimte.
 • Leveren, kortsluitvast leggen en 2-zijdig aansluiten van een MS-kabelverbinding tussen de installatie van de netbeheerder en de transformator. De verbinding is inclusief de noodzakelijke eindsluitingen.
 • Leveren en aanbrengen van een eurocilinder volgens het Kenter sleutelplan in de aanwezige sloten.
 • Leveren en aanbrengen van de benodigde opschriftplaten.

Huur

Wij verzorgen: periodieke inspectie, schoonmaken en onderhoud van ventilatieroosters en hang en sluitwerk, registratie van de uitgevoerde inspectie en onderhoudswerkzaamheden.

 • Wij verzorgen: vervanging van het gehuurde bij normale en natuurlijke veroudering, storing of uitval, 24-uursstoringsmelding en het onder normale omstandigheden oplossen van storingen binnen afgesproken termijn, inspecties en onderhoud op basis van toestandsafhankelijke onderhoudsmethodieken.
 • Kenter is installatieverantwoordelijke en werkt volgens de geldende veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften. De installatieverantwoordelijkheid start na het overdrachtspunt van de netbeheerder en eindigt op de afgaande zijde van het gehuurde.
 • Wij verzorgen registratie van componenten in Geografische Informatie Systeem (GIS) in relatie tot de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) indien van toepassing.

Toeslag bij inzet van een transformator waarvan het spanningsniveau aan middenspanningszijde omschakelbaar is.

Verhuur van Laagspannings-installatie bestaande uit:

 • Vermogensautomaat, ingesteld op basis van nominaal transformator vermogen.
 • Drie fase railsysteem t.b.v. de afgaande bekabeling of patroonlastscheiderstroken.
 • Wij verzorgen periodieke controle, onderhoud en inspectie volgens toestandsafhankelijk onderhoudsbeleid, 24/7 uurs storingsdienst: bij een storing aan het Gehuurde komen we binnen 24 uur tot een oplossingsvoorstel.
 • De dienst begint vanaf de Laagspanningsvlaggen van de transformator en stopt op de aansluiting van de afgaande kabels.
 • De installatieverantwoordelijkheid voor deze laagspanningsinstallatie ligt bij de Opdrachtgever.
 • Bij onderhouds- en inspectiewerkzaamheden zorgt u ervoor dat uw laagspanningsinstallatieverantwoordelijke aanwezig is, toegang verschaft en de installatie veiligstelt. Eventuele wachturen van Kenter personeel en derden als gevolg van niet aanwezig zijn van de laagspanningsinstallatieverantwoordelijke, worden bij u in rekening gebracht.
 • Alle additionele uren worden separaat in rekening gebracht.

Verhuur van Laagspannings-installatie bestaande uit:

 • Vermogensautomaat, ingesteld op basis van nominaal trafo vermogen.
 • Drie fase railsysteem t.b.v. de afgaande bekabeling of patroonlastscheiderstroken.
 • Wij verzorgen periodieke controle, onderhoud en inspectie op basis van toestandsafhankelijk onderhoudsbeleid, 24/7 uurs storingsdienst: bij een storing aan het Gehuurde komen we binnen afgesproken termijn tot een oplossingsvoorstel
 • De dienst begint vanaf de Laagspanningsvlaggen van de transformator en stopt op de aansluiting van de afgaande kabels
 • Kenter is installatieverantwoordelijke voor het Gehuurde. Als Opdrachtgever heeft u geen zelfstandige toegang tot deze ruimte.
 • Werkzaamheden worden altijd uitgevoerd in afstemming met uw installatieverantwoordelijke van het overige deel van uw laagspanningsinstallatie.
 • Alle additionele uren voor onder andere schakelhandelingen worden separaat in rekening gebracht. Eventuele wachturen van Kenter personeel en derden worden bij u in rekening gebracht.

 • Wij verzorgen: vervanging van het gehuurde bij normale en natuurlijke veroudering, storing of uitval, 24-uursstoringsmelding en het onder normale omstandigheden oplossen van storingen binnen afgesproken termijn, inspecties en onderhoud op basis van toestandsafhankelijke onderhoudsmethodieken.
 • Kenter is installatieverantwoordelijke en werkt volgens de geldende veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften. De installatieverantwoordelijkheid start na het overdrachtspunt van de netbeheerder en eindigt op de afgaande zijde van het gehuurde.
 • Wij verzorgen registratie van componenten in Geografische Informatie Systeem (GIS) in relatie tot de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) indien van toepassing.

 • Wij verzorgen het onderhoud en de installatieverantwoordelijkheid voor de aangegeven infrastructuur die eigendom is van opdrachtgever. Dit onder voorwaarde dat de infrastructuur voldoet aan de door Kenter gestelde eisen.
 • De installatieverantwoordelijkheid van Kenter geldt pas na schriftelijke bevestiging door Kenter aan opdrachtgever.
 • De installatieverantwoordelijkheid wordt door Kenter uitgevoerd volgens de geldende veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften.
 • Wij verzorgen: inspecties en onderhoud van de genoemde componenten op basis van toestandsafhankelijke onderhoudsmethodieken, periodieke visuele inspectie, periodieke thermografische inspectie (afhankelijk van type component), periodieke inspectie op ontladingen (afhankelijk van type component), periodieke oliebemonstering (afhankelijk van type component), controle en schoonmaken van transformator, transformatorbeveiliging, verbindingen, eindsluitingen, station: ventilatieroosters en de ruimte waarin de transformator staat, onderhoud van slot en hang- en sluitwerk van de deur naar het compartiment, registratie en rapportage van de uitgevoerde inspecties en onderhoudswerkzaamheden.
 • Storingsservice: 24-uursstoringsmelding incl. een voorstel tot oplossing van de storing onder normale omstandigheden binnen 24 uur.

 • Ontladingsbronnen zijn een indicatie voor zwakke plekken in een kabelverbinding.
 • Voor het meten van ontladingsactiviteiten worden, door het aanleggen van een testspanning, ontladingen ontstoken in de kabelisolatie en/of garnituren. Met een ontladingsdetectiesysteem worden vervolgens als functie van de aangelegde spanning de PD amplitudes, fase-patronen en locaties bepaald.
 • De ontladingsmeting wordt uitgevoerd volgens de zogenaamde Oscillating Wave Test System of wel de OWTS-methode. Bij OWTS-ontladingsmetingen wordt binnen 3 seconden een gedefinieerde gelijkspanning op het kabeltracé aangebracht. De oscillerende spanningsgolf (50-500 Hz) die vervolgens ontstaat bij het ontladen via een externe spoel, heeft een duur van circa 0.3 seconden, waarbij in de kabeltracé d.m.v. een aantal licht gedempte oscillaties een wisselveld wordt gecreëerd. Omdat de spanningsfrequentie van de OWTS-methode ligt in een gebied rond de 50 Hz, worden in het kabeltracé ontladingen ontstoken overeenkomstig de bedrijfscondities. Met deze meting kan het ontladingsniveau in onder andere 10kV-kabels worden vastgesteld.
 • Als een ontladingsbron wordt geconstateerd, kan deze ontladingsbron nauwkeurig worden gelokaliseerd. De meting geeft een betrouwbare indicatie van het ontladingsniveau en mogelijk slechte plekken in HS-kabels met een lengte > 100 meter.
 • Indien er moffen in een kabelverbinding aanwezig zijn, kunnen deze ook opgenomen worden in de meting.

 • Deze dienst is op abonnementsbasis mogelijk als het beheer en onderhoud van uw transformator bij Kenter is ondergebracht.
 • Een garantie op beschikbaarstelling van transformatievermogen is aanvullend mogelijk.
 • Met deze dienst stellen wij binnen 24 uur na storing van uw transformator, na melding door u, het aangegeven transformatievermogen best passend bij de installatie beschikbaar.
 • In geval van uitwisseling na storing heeft u de mogelijkheid om de transformator over te nemen, te huren of weg te laten halen. Na een storing nemen we telefonisch contact op om u hiervoor een aanbod te doen.
 • Kosten van transport, kosten van werkzaamheden gerelateerd aan plaatsing c.q. uitwisseling van de transformator worden op basis van regie verrekend en zijn niet inbegrepen bij het abonnement.

Beheer / Service & onderhoud

 • De dienst omvat: periodieke controle, onderhoud en inspectie van de laagspanningsinstallatie volgens toestandsafhankelijk onderhoudsbeleid.
 • Daarnaast biedt Kenter u een 24/7 uurs storingsdienst: bij een storing komen we binnen 24 uur tot een oplossingsvoorstel.
 • De dienst begint vanaf de Laagspanningsvlaggen van de transformator en stopt op de aansluiting van de afgaande kabels.
 • De installatieverantwoordelijkheid voor de installatie ligt bij de Opdrachtgever. Bij onderhouds- en inspectiewerkzaamheden zorgt u ervoor dat uw laagspanningsinstallatieverantwoordelijke aanwezig is, toegang verschaft en de installatie veiligstelt.
 • Alle additionele uren voor onder andere oplossen van storingen worden separaat in rekening gebracht. Dit geldt ook voor de materialen in geval van het oplossen van defecten
 • Eventuele wachturen van Kenter personeel en derden als gevolg van niet aanwezig zijn van de laagspanningsinstallatieverantwoordelijke, worden bij u in rekening gebracht.

 • De dienst omvat: periodieke controle, onderhoud en inspectie volgens toestandsafhankelijk onderhoudsbeleid.
 • Daarnaast biedt Kenter u een 24/7 uurs storingsdienst: bij een storing komen we binnen 24 uur tot een oplossingsvoorstel.
 • De dienst begint vanaf de Laagspanningsvlaggen van de transformator en stopt op de aansluiting van de afgaande kabels.
 • Kenter is installatieverantwoordelijke voor de LS-inrichting van het compactstation. Als Opdrachtgever heeft u geen zelfstandige toegang tot deze ruimte.
 • Werkzaamheden worden altijd uitgevoerd in afstemming met de installatieverantwoordelijke van het overige deel van uw laagspanningsinstallatie.
 • Alle additionele uren voor onder andere schakelhandelingen en het oplossen van storingen worden separaat in rekening gebracht. Dit geldt ook voor de materialen in geval van oplossen van storingen.
 • Eventuele wachturen van Kenter personeel en derden worden bij u in rekening gebracht.

Kiest u voor het kopen van een transformator, dan kan Kenter de MS-installatieverantwoordelijkheid voor u verzorgen.

 • Wij verzorgen periodieke inspecties en onderhoud, thermografische inspectie van de transformator en de verbindingen naar de transformator, onderhoud en oliebemonstering, controleren en schoonmaken van ventilatieroosters, gangbaar houden van slot en hang- en sluitwerk van ruimte waar Kenter toegang toe heeft op basis van sleutelbeleid.
 • Kenter verzorgt de coördinatie met uw netbeheerder bij onderhoudswerkzaamheden.
 • Niet inbegrepen: kosten voor inzet aggregaten bij onderhoud of storingen, werkzaamheden uit te voeren door de netbeheerder. Kenter is geen installatieverantwoordelijke voor het laagspanningsdeel.

Algemeen

 • Kenter verzorgt meetdiensten volgens wettelijke eisen. U draagt de meetverantwoordelijkheid over aan Kenter.
 • Voor het uitvoeren van de meetdienst verrichten wij de volgende werkzaamheden:
  – plaatsen en aansluiten van de benodigde meetapparatuur;
  – correctief en preventief onderhoud van de meetapparatuur, inclusief: inspecties van de meetinrichting, oplossen van storingen, collecteren, valideren en distribueren van meetgegevens volgens de secundaire regelgeving die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld voor de energiemarkt.

Periodieke diensten

Meetdienst voor de meting van uw productie-installatie, volgens wettelijke eisen.
U draagt de meetverantwoordelijkheid over aan Kenter.

Voor het uitvoeren van de meetdienst doen wij de volgende werkzaamheden:

 • plaatsen en aansluiten van de benodigde meetapparatuur;
 • correctief en preventief onderhoud van de meetapparatuur volgens secundaire regelgeving.

Inclusief:

 • inspecties van de meetinrichting;
 • oplossen van storingen;
 • collecteren, valideren en distribueren van meetgegevens volgens de secundaire regelgeving die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld voor de energiemarkt.

De looptijd van de dienst(en) start op de dag van plaatsing of wijziging van de meetapparatuur. Of wanneer geen meetapparatuur is geplaatst of gewijzigd, op de dag waarop de meetdienst(en) word(t)en afgenomen. Bij een verlenging van meetdienst(en) start de looptijd op het moment dat de looptijd van de huidige meetdienst(en) verstrijk(t). Of als de looptijd van de meetdienst(en) is verstreken, op de dag waarop Kenter de ondertekende aanbieding ontvangt.

Meetdienst voor de meting van het overdrachtspunt van uw aansluiting, volgens wettelijke eisen.
U draagt de meetverantwoordelijkheid over aan Kenter.
Voor het uitvoeren van de meetdienst doen wij de volgende werkzaamheden:

 • plaatsen en aansluiten van de benodigde meetapparatuur;
 • correctief en preventief onderhoud van de meetapparatuur, volgens secundaire regelgeving, inclusief:
  • inspecties van de meetinrichting;
  • oplossen van storingen;
  • dagelijks collecteren, valideren en distribueren van meetgegevens volgens de secundaire regelgeving die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld voor de energiemarkt.

De looptijd van de dienst(en) start op de dag waarop de meetapparatuur is geplaatst of gewijzigd of, wanneer geen meetapparatuur is geplaatst of gewijzigd, op de dag waarop de meetdienst(en) word(t)en afgenomen. Bij een verlenging van meetdienst(en) start de looptijd op het moment dat de looptijd van de huidige meetdienst(en) verstrijk(t) of, als de looptijd van de meetdienst(en) is verstreken, op de dag waarop Kenter de ondertekende aanbieding ontvangt.