Privacy statement

Kenter hecht veel waarde aan uw privacy. Verwerken wij persoonsgegevens van u? Dan doen wij dit volgens de – Uitvoeringswet – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder leest u meer over hoe wij dit doen.

Wat doet Kenter?

Kenter laat energie werken. Dat doen wij met betrouwbare energievoorzieningen en slimme innovatieve meetoplossingen. Wij leveren een compleet pakket aan diensten voor uw energievoorziening en meten uw energie. Met onze producten, diensten en expertise heeft u grip op energie. Dat doen wij voor ruim 25.000 klanten in heel Nederland. Van de bakker op de hoek tot chemische multinational, van sportvereniging tot grote gemeenten. Wij helpen u met eigentijds energiemanagement waarmee u kostenefficiënt en duurzaam kunt ondernemen zoals u dat graag wilt. Kenter maakt het u gemakkelijk.

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

Gebruikt u producten of diensten van Kenter? Of heeft u contact met ons? Dan leggen wij uw gegevens vast.

De dienstverlening van Kenter is gericht op de zakelijke markt. Gegevens die wij verwerken (bijvoorbeeld meetgegevens, of technische gegevens) zijn in de meeste gevallen niet direct of indirect te identificeren of identificeerbaar tot een natuurlijk persoon. De AVG is in zo’n geval niet van toepassing. Dit kan anders zijn op het moment dat u uw energievoorziening (mede) gebruikt voor huishoudelijke doeleinden, bijvoorbeeld wanneer op het bedrijfsperceel (ook) een particuliere woning aanwezig is. Of wanneer u als privépersoon bepaalde diensten bij Kenter afneemt waarbij Kenter gegevens moet delen.

Gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon vallen onder de AVG. Gegevens die te kwalificeren zijn als persoonsgegevens en waarop de AVG wel van toepassing is zijn bijvoorbeeld het vastleggen van een naam als contactpersoon en het vastleggen van een e-mailadres waarin de naam van een contactpersoon is genoemd. Meetgegevens kunnen in sommige gevallen direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Ook dan is de AVG van toepassing.

Doeleinden van gegevensverwerkingen

Kenter verzamelt en verwerkt gegevens van klanten:

  1. voor het aangaan en de uitvoering van onze overeenkomst met u, onze dienstverlening en om u te informeren over onze producten en diensten;
  2. om te voldoen aan wet- en regelgeving. Het uitvoeren van de meetverantwoordelijkheid is onder meer beschreven in secundaire wet- en regelgeving, zoals de Meetcode en Informatiecode Elektra/Gas. Ook de Regelingen “Garanties van oorsprong” en “Certificaat van oorsprong” in het kader van subsidieverstrekking vallen hieronder. Is Kenter meetverantwoordelijke op uw aansluiting, dan verstrekt Kenter die gegevens en informatie die beschreven zijn in de regelgeving de ACM voor de energiemarkt vastgesteld (Codes en Voorwaarden) en met de partijen die daarin beschreven zijn;
  3. heeft u een derde (bijvoorbeeld een energieadviseur) volmacht gegeven om bij Kenter uw gegevens op te vragen? Dan voldoen wij aan uw verzoek nadat wij de volmacht van deze derde op juistheid en volledigheid hebben gecontroleerd.

Categorieën van de gegevens

Kenter verwerkt verschillende categorieën van persoonsgegevens. De verwerking van deze persoonsgegevens is altijd aan een doel gebonden.

  Categorie Doel
Metergegevens

 

Voor het beheer en de administratie van onze eigendommen leggen we metergegevens, zoals serienummer en bouwjaar, vast.
Meet- en verbruiksgegevens

 

 

 

Voor het uitvoeren van onze meetdiensten verwerken we meet- en verbruiksgegevens zoals intervalstanden, waaronder kwartier- en dag standen en uur waarden ingeval van gas. We verwerken deze meet- en verbruiksgegevens in het kader van de overeenkomst die wij met onze klanten hebben en in verband met het uitvoeren van de meetverantwoordelijkheid.
Technische gegevens

 

 

Voor het optimaal benutten van onze assets verzamelen en analyseren we technische gegevens, zoals events, de kwaliteit van de spanning en stroom en specifieke gegevens met betrekking tot de transformator van Kenter zoals temperaturen.
Aansluitgegevens

 

We verwerken aansluitgegevens, waaronder EAN-code, adres en doorlaatwaarde, om de diensten te kunnen uitvoeren.
NAW en

contactgegevens

 

 

Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het tijdig en correct laten leveren van installaties op klantlocatie, administreren van klantcontactmomenten, afhandelen van storingsmeldingen- of klachten en het houden van klanttevredenheidsonderzoeken verwerken we NAW- en contactgegevens. Voorbeelden zijn naam, adres, e-mail en telefoonnummer.
Foto’s en video’s Voor doelmatig en veilig onderhoud.
Rekeningnummers/IBAN Voor facturatie.

 

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden bij Kenter niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het specifieke verwerkingsdoel waarvoor de persoonsgegevens nodig zijn. Daarnaast bewaart Kenter persoonsgegevens volgens de bewaartermijnen in wet- en regelgeving.

Ontvangers

Kenter deelt (persoons)gegevens met onder andere de volgende categorieën van ontvangers:

  • regionale netbeheerders;
  • landelijke netbeheerders;
  • energieleveranciers;
  • programmaverantwoordelijken;
  • meetverantwoordelijken (bijv. ingeval van een switch van meetbedrijf).
  • CertiQ (voor uitvoer subsidieregelingen)
  • leveranciers/transporteurs

Verwerkers

Kenter kan een derde partij opdracht geven tot het uitvoeren van een bepaalde dienst. Heeft deze derde bij het uitvoeren van de betreffende dienst toegang tot of maakt de derde gebruik van uw persoonsgegevens dan is de derde partij een verwerker. Kenter heeft de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te borgen dat we de persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden verwerken. Persoonsgegevens laat Kenter verwerken door onder andere aannemers, IT-dienstenleveranciers, marktonderzoekers en partijen die voor Kenter bemiddelen bij het tot stand brengen van overeenkomsten.

Toestemming

Kenter verwerkt uw persoonsgegevens alleen op basis van de grondslagen zoals genoemd in de AVG. Verwerken we uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming dan heeft u altijd het recht om uw toestemming weer in te trekken.

Verstrekking aan derden niet zijnde verwerkers

Kenter verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden op grond van de overeenkomst met u of na uw toestemming. Het kan ook zijn dat u de toestemming middels een volmacht ten behoeve van deze derde (voorbeeld: energieadviseur) heeft gegeven. Indien u toestemming heeft gegeven voor het overdragen van uw persoonsgegevens aan derden, dan is Kenter niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens voor eigen doelen door deze derden.

Beveiliging van uw gegevens

Met het oog op de bescherming van persoonsgegevens heeft Kenter passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Zo is Kenter ISO 27001 gecertificeerd. Onze infrastructuur en procedures hebben we zo ingericht dat we uw persoonsgegevens optimaal kunnen beschermen. De maatregelen sluiten aan bij de aard van de gegevens en wat er technisch mogelijk en haalbaar is. Deze beveiligingsmaatregelen staan onder toezicht van interne én externe onafhankelijke auditors. De verwerkingen van persoonsgegevens zijn vastgelegd in een verwerkingenregister.

Toegang tot uw gegevens

Alleen voor medewerkers waarvoor het voor het uitvoeren van hun functie noodzakelijk is, hebben toegang tot uw gegevens. Welke medewerkers toegang tot uw gegevens krijgen, is door autorisaties en gebruikersprofielen gedefinieerd. We evalueren periodiek de autorisaties en gebruikersprofielen en waar nodig actualiseren we deze. Daar waar van toepassing hebben we verwerkers overeenkomsten met derden waarmee we gegevens delen.

Doorgifte buiten de Europese Unie

Kenter verwerkt uw persoonsgegevens binnen de Europese Unie(EU). Laat Kenter verwerkers persoonsgegevens buiten de EU verwerken, dan vindt dit plaats volgens de regels die de EU daarvoor heeft vastgesteld. Als uitgangspunt geldt dat wij hierbij de EU Standard Contractual Clauses hanteren. Het niveau van privacybescherming is dan te vergelijken met de situatie bij gegevensverwerking binnen de EU.

Rechten van de betrokkene

In de meeste gevallen zijn de gegevens die wij vastleggen niet direct of indirect te identificeren of identificeerbaar tot een natuurlijk persoon. Indien wij toch persoonsgegevens van u verwerken, dan mag u volgens de AVG ons vragen uw persoonsgegevens in te zien. Ook kunt u ons vragen uw gegevens te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen, bezwaar te maken tegen de verwerking of de verwerking te laten beperken. Tenslotte kunt u ons verzoeken alle persoonsgegevens, die wij van u hebben, over te dragen aan u of aan een organisatie van uw keuze. Voor zover dit binnen de wettelijke kaders mogelijk en voor zover er sprake is van het verwerken van persoonsgegevens, werken wij mee aan uw verzoek.

Functionaris voor gegevensbescherming

Kenter is een dochteronderneming van Alliander N.V. De bedrijven onder Alliander N.V. hebben een gezamenlijke functionaris voor gegevensbescherming (FG). Deze functionaris houdt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG.

Indien u klachten heeft over de uitoefening van uw rechten of als u vermoedt dat uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze door Kenter, of één van haar verwerkers, zijn verwerkt, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de FG.

De FG is te bereiken via e-mail: functionarisgegevensbescherming@alliander.com

Autoriteit Persoonsgegevens

Komt u er met de FG niet uit? Neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u op hun website. Kenter probeert altijd om samen met u tot een goede oplossing te komen.

Wijzigingen privacy statement

Hoewel de hoofdlijnen onveranderd zullen blijven, kunnen we, in lijn met de privacywetgeving, wijzigingen aanbrengen in dit privacy statement. Bekijk deze dus af en toe. Dan blijft u op de hoogte van ons privacy beleid.

Dit privacy statement is ook beschikbaar als pdf. U kunt deze met deze link downloaden.

Versie 2.0 (2020)